Termes i condicions legals

CONCEPTE D’USUARI

La utilització de la Web atribueix la condició d’Usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per CONSTRUCCIONS SUCCESSORS DE A.VIVES, S.L. en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal quan es proposi utilitzar la Web, ja que pot sofrir modificacions.

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l’accés als websites com l’ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, els quals seran enterament responsables de d’aquest accés i correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa, tot això segons les possibilitats i finalitats pels quals estan concebuts. CONSTRUCCIONS SUCCESSORS DE A.VIVES, S.L. no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels Usuaris o tercers.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

CONSTRUCCIONS SUCCESSORS DE A.VIVES, S.L. no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pot accedir mitjançant enllaços “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i CONSTRUCCIONS SUCCESSORS DE A.VIVES, S.L. no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un enllaç aliè a la web de CONSTRUCCIONS SUCCESSORS DE A.VIVES, S.L. ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant en connectar a la Web de CONSTRUCCIONS SUCCESSORS DE A.VIVES, S.L. com en accedir a la informació d’altres webs des de la Web de CONSTRUCCIONS SUCCESSORS DE A.VIVES, S.L..

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De manera periòdica s’incorporen canvis en la informació continguda. CONSTRUCCIONS SUCCESSORS DE A.VIVES, S.L. pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis als serveis o continguts.

CONSTRUCCIONS SUCCESSORS DE A.VIVES, S.L. ha obtingut la informació i els materials inclosos en la web de fonts considerades com a fiables, però, si més no s’han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta i actualitzada.

També s’adverteix que els continguts d’aquesta web, tenen com a finalitat informar quant a la qualitat, situació i serveis.

INFORMACIÓ SOBRE L’EXEMPCIÓ DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLIDA TÈCNICA I DE CONTINGUT

CONSTRUCCIONS SUCCESSORS DE A.VIVES, S.L. declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, CONSTRUCCIONS SUCCESSORS DE A.VIVES, S.L. no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid electrònic o qualsevol altre tipus. CONSTRUCCIONS SUCCESSORS DE A.VIVES, S.L. no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o d’altres components nocius, sense prejudici de que CONSTRUCCIONS SUCCESSORS DE A.VIVES, S.L. realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions en base a la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL•LECTUAL

Els continguts prestats per CONSTRUCCIONS SUCCESSORS DE A.VIVES, S.L. així com els continguts abocats a la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel•lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines Web com als seus continguts i informació, sense l’exprés i previ consentiment i per escrit de CONSTRUCCIONS SUCCESSORS DE A.VIVES, S.L..

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites i especialment, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, software, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel•lectual i industrial de CONSTRUCCIONS SUCCESSORS DE A.VIVES, S.L. o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web, així com el software necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat Intel•lectual que resultin aplicables. L’ incompliment de l’assenyalat implica la comissió de greus actes il•lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directa o indirectament, íntegrament o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs, i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web sense permís previ i per escrit de CONSTRUCCIONS SUCCESSORS DE A.VIVES, S.L..

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de las pertanyents a les autoritzades per CONSTRUCCIONS SUCCESSORS DE A.VIVES, S.L., així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels Usuaris a través dels serveis o continguts, en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat Intel•lectual, industrial o de protecció de la imatge.

CONSTRUCCIONS SUCCESSORS DE A.VIVES, S.L. és lliure de limitar l’accés a les pàgines Web, i als productes i/o serveis en ella oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

CONSTRUCCIONS SUCCESSORS DE A.VIVES, S.L. en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense prejudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de les seves pàgines Web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions, considerades com racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il•lícits o nocius.

Aquells Usuaris que enviïn a les pàgines Web de CONSTRUCCIONS SUCCESSORS DE A.VIVES, S.L., al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en els quals per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s’entén que autoritzen a CONSTRUCCIONS SUCCESSORS DE A.VIVES, S.L. per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets, o disc dur d’ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a CONSTRUCCIONS SUCCESSORS DE A.VIVES, S.L., traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment.

Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic tals observacions, opinions o comentaris, els Usuaris declinen qualsevol pretensió remuneratòria per part de CONSTRUCCIONS SUCCESSORS DE A.VIVES, S.L..

D’acord amb l’assenyalat en el paràgraf anterior, CONSTRUCCIONS SUCCESSORS DE A.VIVES, S.L. queda autoritzada igualment per procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines Web, sense que per això puguin entendre’s que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualssevol de les facultats morals de dret d’autor que els Usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualssevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web, o de l’esforç portat a terme per CONSTRUCCIONS SUCCESSORS DE A.VIVES, S.L. per al seu funcionament.

En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a la pàgines Web de CONSTRUCCIONS SUCCESSORS DE A.VIVES, S.L. sense el consentiment previ, exprés i per escrit de CONSTRUCCIONS SUCCESSORS DE A.VIVES, S.L.. Qualsevol transgressió del que es disposa en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel•lectual de CONSTRUCCIONS SUCCESSORS DE A.VIVES, S.L. sobre les pàgines Web i tots els continguts de les mateixes.

CONSTRUCCIONS SUCCESSORS DE A.VIVES, S.L. no assumirà responsabilitat alguna davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de bàners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels websites de CONSTRUCCIONS SUCCESSORS DE A.VIVES, S.L..